اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به کمک ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا از سوی هند به افغانستان

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به  کمک ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا از سوی هند به افغانستان

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان از محموله ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا کمک جمهوری هند که صبح امروز به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رسید، سپاسگزاری می کند.

رئیس جمهور غنی، از کمک به موقع حکومت و مردم هند به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان، ابراز امتنان می نماید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت صحت عامه هدایت داده است که این واکسین ها در مرحله اول به نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی، پرسونل طبی افغانستان و سایر اقشاری که در صف مقدم مبارزه با این ویروس قرار دارند، تطبیق گردد.