اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی ولسی جرگه

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ از سوی ولسی جرگه

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از اعضای ولسی جرگه بخاطر تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ ابراز امتنان نمود.

طرح مسودۀ سوم بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ که بخاطر تصویب به شورای ملی تقدیم گردیده بود، امروز در جلسۀ عمومی ولسی جرگه با اکثریت آرا مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گرفت.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اعضای ولسی جرگه که با درنظرداشت منافع ملی کشور بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کردند، ستایش بعمل آورد و آنرا بخاطر تطبیق به موقع پلان ها و برنامه های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ‌به ویژه پروژه های انکشافی در سراسر کشور، مهم خواند.