سخنرانی رئیس جمهور غنی در چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد