رئیس جمهور غنی با سفیر جاپان دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با سفیر جاپان دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای تاکاشی اوکاتا سفیر جاپان در افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش همکاری میان دو کشور و ادامۀ پروژه های داکتر ناکامورا در افغانستان، بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس جمهور غنی، جاپان را دوست دیرینۀ افغانستان خواند و از کمک و همکاری های آن کشور در عرصه های مختلف در دو دهۀ گذشته و همچنان تعهدات جدید جاپان در کنفرانس جینوا، سپاسگزاری کرد.

رئیس جمهور کشور افزود که حکومت افغانستان از پروژه های ناکامورا به ویژه در عرصه های مدیریت آب و توسعۀ زراعت حمایت نموده و آن را ادامه خواهد داد.

در مقابل، سفیر جاپان مقیم افغانستان از ادامه کمک و همکاری کشورش در عرصه های مختلف به افغانستان اطمینان داد.