جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهرامروز در ارگ برگزار گردید.

ابتدا انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره تدارکات ملی، گزارش کارکردهای این اداره و کمیسیون تدارکات ملی را در سال مالی ۱۳۹۹ ارائه نموده، گفت که پروسه اصلاحات نظام تدارکات بنابر هدایات و رهنمایی رئیس جمهور و با اتخاذ پالیسی های سالم و منظم اداره تدارکات ملی در سال مالی ۱۳۹۹ یکبار دیگر به لحاظ افزایش در رعایت حاکمیت قانون تدارکات و شفافیت، سرعت پروسه ها و مؤثریت زمانی، تسهیل پروژه ها، نظارت از پیشرفت قراردادها، انکشاف سیستم های تدارکات الکترونیکی، تثبیت ظرفیت سکتور خصوصی، صرفه جویی و افزایش در مالیه پردازی نتایج مطلوب را در پی داشته است.  

وی افزود که در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال های قبل، موثریت  بیشتر در طی مراحل پروژه های زیربنایی و ساختمانی و پروژه های نیروهای امنیتی به لحاظ زمانی به میان آمده و تعهدات اداره تدارکات ملی در چارچوب حسابدهی متقابل جینوا تحقق یافته است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره و ابراز امتنان از اداره تدارکات ملی و ضمن ارزیابی پروژه ها، تاکید کرد که در سال مالی ۱۴۰۰ با در نظرداشت شرایط مالی و اقتصادی کشور پلانگذاری تدارکات و مصارف باید معطوف به نتایج مؤثر پروژه ها بالای زندگی مردم باشد.

 به همین ترتیب رئیس جمهور غنی در مورد پروژه های خدمات صحی وزارت صحت عامه که توسط موسسات در مرکز و ولایات تطبیق می گردد، هدایت داد که بازنگری اساسی تطبیق و موثریت این پروژه ها صورت بگیرد تا خدمات متناسب به نیازمندی ها ارائه گردد، نه صرف پوشش جغرافیایی.

 رئیس جمهور در رابطه به پروژه های سرک در شهر کابل، هدایت داد که  در ماهیت پروژه ها باید موضوع تغذیه آب های زیر زمینی مدنظر گرفته شود و وزارت فواید عامه، شاروالی کابل و اداره انکشاف زون پایتخت این مسئله را به صورت جدی مد نظر داشته باشند.

همچنان رئیس جمهور خاطرنشان کرد که هیچ شرکت حق ندارد پروژه های بزرگ ملی را بدون در نظرداشت مواد قانون، توافق وزارت و تصمیم کمیسیون تدارکات ملی، به گونه خودسر به قراردادی فرعی دهد در غیر آن شرکت های که از این امر تخلف می ورزند به پروسه محرومیت معرفی خواهند شد.

در اخیر این جلسه  دو تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره تدارکات ملی با دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی و واحد مشاوریت حقوقی مقام عالی ریاست جمهوری به طور جداگانه در حضورداشت رئیس جمهور، اعضای کمیسیون تدارکات ملی و ناظرین ملی به امضا رسید.