نخستین جلسۀ شورای عالی زنان به ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

نخستین جلسۀ شورای عالی زنان به ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

نخستین جلسۀ شورای عالی زنان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، ابتدا بانوی اول کشور صحبت نموده و ضمن تشکر از رئیس جمهور بخاطر ایجاد شورای عالی زنان، گفت: ایجاد این شورا، ثابت می سازد که دولت حامی زنان است و با این قدم بزرگ، زمینه پیشرفت آنان در سطوح تصمیم گیری فراهم می گردد.

وی افزود که ایجاد شورای عالی زنان یک اقدام تاریخی بوده که زمینه دسترسی زنان را به رهبری دولت فراهم ساخته است.

در این جلسه طبق اجندأ، سرپرست وزارت امور زنان در مورد شورای عالی زنان معلومات داد و گزارش خویش را در رابطه به نشست های مشورتی با زنان کشور پیرامون چگونگی فعالیت این شورا با رئیس جمهور شریک ساخت.

وی افزود که شورای عالی زنان به تأسی از فرمان شماره (۵۵) مؤرخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تطبیق تعهدات و دریافت راه های حل مشکلات زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایجاد گردید.

موصوف گفت که برای برگزاری نخستین جلسه شورای عالی زنان دو نشست مشورتی در سرتاسر کشور برگزار گردیده و نظریات اشتراک کننده گان و پیشنهادات آنان اخذ و موضوعات اجنداء اولویت بندی شده که اجندای امروزی در خصوص نقش زنان در پروسۀ صلح می باشد.

سپس نظریات و پیشنهادات زنان پیرامون اجندای جلسات شورای عالی زنان توسط سارا سیرت به نماینده گی از زنان ولایات ارائه گردید.

وی اقدام وزارت امور زنان در راستای شمولیت نظریات آنان در مورد اجندای جلسات شورای عالی زنان و طرز شمولیت جامعه مدنی در این شورا را ستودنی دانسته، هدف از برگزاری نشست مشورتی را جمع آوری نظریات زنان به منظور چگونگی فعالیت شورای عالی و اشتراک اعضای جامعه مدنی به صورت دورانی در جلسات این شورا عنوان نمود.

سرپرست وزارت امور زنان، پیشنهادات زنان را که (۳۴) مورد در عرصه های مختلف می گردید، برای اعضای شورا ارائه کرد.

در ادامه، معاون ریاست انسجام امور شوراهای عالی ریاست جمهوری طرزالعمل کاری شورا را به جلسه ارائه نموده، گفت که به منظور همآهنگی و آمادگی لازم برای انسجام موضوعات اجندای جلسات، تحلیل و بررسی موضوعات و تدویر جلسات شورای عالی زنان، معیاری سازی شیوه های کاری امور شورا، فراهم سازی تسهیلات و ایجاد همآهنگی میان وزارت ها و ادارات و دارالانشاء، همچنان تسریع روند پیگیری مصوبات و ارائه گزارش های نتیجه محور و مثمر به جلسات شورای عالی و مقام عالی ریاست جمهوری، طرزالعمل کاری این شورا در ۴ فصل و ۲۸ ماده در همآهنگی با وزارت امور زنان طی چندین جلسه، اخذ نظریات و مشوره های مفید دفتر بانوی اول کشور و اخذ مشوره وزارت عدلیه، ترتیب و تدوین گردیده است.

رئیس جمهور پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان، برگزاری نخستین جلسه شورای عالی زنان را به حاضرین تبریک گفت و آن را افتخار بزرگ دانسته افزود: اینکه اکنون زنان افغان از خود نمایندگی می کنند، باعث می شود صدای آنان هر روز رساتر گردد.

وی تصریح کرد که در گذشته تمرکز روی نقش دومی زن بوده، اما امروز تاکید روی نقش کلیدی زن به عنوان زن افغان و زن شهروند دارای حقوق مساوی با مردان میباشد که این خود یک اصل مسلم قانون اساسی کشور است.

رئیس جمهور، طرزالعمل شورا را با عضویت وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اقتصاد به حیث عضو دائم مورد تأیید قرار داد و در قسمت پیشنهادات زنان ولایات هدایت صادر کرد تا تمام پیشنهادات متذکره سکتوربندی شده و به شکل جداگانه در جلسات شورای عالی زنان ارائه گردد.

در ادامه جلسه طبق اجندا، معین حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح، سیر اقدامات زنان در راستای روند صلح و معاون شورای عالی مصالحه طرح چگونگی ایجاد صلح اجتماعی را ارائه نمودند.

در اخیر جلسه، رئیس جمهور گفت که هیچ مذاکرۀ صلح آسان نیست، باید زودتر از تشریفات به موضوعات اصلی مذاکرات برویم و این کار دولت است که زمینه تطبیق صلح را فراهم سازد. وی افزود: راه حل سیاسی که موجب صلح پایدار و با عزت گردد، هدف کلیدی ما است.#