اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به تعیین نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به تعیین نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از تعیین ژان آرنو دیپلومات فرانسوی به عنوان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان، استقبال می نماید.

رئیس جمهور غنی گفت که تعیین ژان آرنو دیپلومات فرانسوی منحیث نماینده خاص سازمان ملل متحد برای صلح افغانستان، نشان می دهد که افغانستان هنوز هم در محراق توجه جهان قرار دارد و حکومت افغانستان از توجه جامعه جهانی در این خصوص، تشکر می نماید.

رئیس جمهور کشور با اشاره به پروسه جاری صلح، از استعجالیت واقعی اجماع بین المللی در پیوند به صلح افغانستان، قدردانی نموده و تاکید کرد که مردم ما باید به یک صلح عادلانه و پایدار برسند.