تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست تدویر یافت

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسۀ شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست تدویر یافت

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز جلسۀ شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست در ارگ برگزار شد.

ابتدا معاون اداره ملی تنظیم امور آب، طرح تحلیل دوره های خشکسالی و وضعیت سال آبی جاری را در پنج حوزه عمومی دریایی کشور به جلسه ارائه نمود و گفت که امسال کشور با خشکسالی متوسط مواجه می باشد، تحلیل وضعیت سال آبی کمک می نماید تا آسیب های ناشی از سیلاب و خشکسالی مدیریت گردد و خسارات به حد اقل کاهش یابد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع نظریات اشتراک کننده گان به اداره ملی احصائیه و معلومات هدایت داد که طی یک هفته مقدار تولیدات گندم و برنج را در سال جاری مشخص نموده و میزان نیازمندی را نیز واضح سازد.

سپس، پالیسی ملی مدیریت سیلاب و خشکسالی از سوی معین اداره ملی تنظیم امور آب به جلسه ارائه گردید. وی گفت که با مدیریت سیلاب ضمن کاهش حوادث، از آب های ذخیره شده جهت آبیاری زراعتی در فصل کم آبی استفاده می گردد.

رئیس جمههور بعد از استماع نظریات اعضای جلسه گفت که پالیسی نیاز به دقت و همآهنگی بیشتر داشته و اداره ملی تنظیم امور آب در همکاری با وزارت تحصیلات عالی و مرکز ملی تحقیقات آب و محیط زیست، طرح را بررسی نموده و جهت تصویب دوباره به شورای عالی آب اراضی، توسعه شهری و محیط زیست ارائه نمایند.

متعاقباً طبق اجنداء طرح اعمار سرپناه برای بیوه زنان و اطفال یتیم که از جانب بنیاد خیریه پناه تمویل میگردد، توسط شاروال کابل به جلسه ارائه شد و خواستار تعدیل ساحه خریداری شده از جانب بنیاد خیریه پناه از زراعتی به رهایشی با تراکم کم گردید.

رئیس جمهور بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، تعدیل ساحه انتخاب شده را از زراعتی به رهایشی متوسط منزل مورد تأیید قرار داده و به شاروالی کابل وظیفه سپرد به ازای سه جریب زمین زراعتی که به رهایشی تبدیل می شود، شش جریب زمین دیگر را در شهر کابل به ساحه سبز تبدیل نماید.

در اخیر موضوع حقوقی مدیریت ترافیک و الکترونیک سازی خدمات آن از جانب وزارت امور داخله و شاروالی کابل به جلسه ارائه گردید و خاطرنشان شد که با تطبیق این طرح از کاغذ پرانی جلوگیری شده و تسهیلات لازم در قسمت خدمات ترافیکی ایجاد میگردد.

جلسه فیصله کرد که این موضوع نیاز به بحث تخنیکی بیشتر دارد و لازم است در یک جلسه اختصاصی کوچکتر در محور حقوقی و خدماتی ترافیک، بحث و تبادل نظر صورت گیرد و سپس نتیجه آن جهت تصمیم گیری به شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست ارائه گردد.