رئیس‌ جمهورغنی از شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی، دیدن کرد

رئیس‌ جمهورغنی از شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته به شفاخانه دو صد بستر پولیس ملی رفت و نحوۀ مراقبت، رسیدگی به مریضان و وضعیت عمومی شفاخانه متذکره را مورد بررسی قرار داد.

هنگام ورود رئیس جمهور به شفاخانه متذکره که از سوی سرپرست وزارت امور داخله و رئیس عمومی ادارۀ امور همراهی می گردید، ابتدا مسئولین مربوطه در مورد وضعیت عمومی شفاخانه و چگونگی تداوی مریضان، معلومات ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی، به مریضان صحتمندی کامل از درگاه خداوند (ج) آرزو نمود و به مسئولین شفاخانۀ دو صد بستر پولیس ملی هدایت داد تا در قسمت مراقبت و تداوی جدی مریضان، ارائه خدمات معیاری به آنان از تمام امکانات استفاده نمایند.

در مقابل، مسئولان و داکتران معالج شفاخانۀ متذکره به رئیس جمهور اطمینان دادند که در زمینۀ رسیدگی بهتر به مریضان و ارائه خدمات صحی به آنان، از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند ورزید.#