پیام تبریکی رئیس جمهور غنی در پیوند به پیروزی حسین بخش صفری ورزشکار هنرهای رزمی

پیام تبریکی رئیس جمهور غنی در پیوند به پیروزی حسین بخش صفری ورزشکار هنرهای رزمی

پیروزی حسین بخش صفری را که اکتابرین پکولیوف حریف روسی اش را در یک مسابقه در مسکو شکست داد، به تمام هموطنان تبریک می گویم.

در این اواخر ورزشکاران ما با سعی و تلاش فراوان در رشته های مختلف ورزشی افتخارات را به افغانستان به ارمغان آوردند و پیام واقعی مردم ما را که همانا صلح، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز با سایر ملل جهان است، به گوش همه رساندند.

برای حسین بخش صفری، موفقیت های بیشتر در تمام عرصه های زندگی آرزو مینمایم.