دیدار رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان

دیدار رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان

رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز با خانم دیبورا لاینس نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان،دیدار نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، خانم دیبورا لاینس در مورد آخرین فعالیت های سازمان ملل متحد در روند صلحافغانستان، گزارش خویش را به رئیس جمهور ارائه کرد.

در مقابل، رئیس جمهور غنی ترجیحات و دیدگاه دولت و مردم افغانستان را در خصوص صلح با توجه به ماحول وفصل جدید مناسبات، تشریح نمود.

رئیس جمهور از همکاران بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد خواست تا فعالیت ها و دیدگاه های شان را در پروسهصلح با توجه به واقعیت های جدید و فصل نو مناسبات، عیار سازند.