دیدار رئیس جمهور غنی با هیات اداری مجلسین شورای ملی

دیدار رئیس جمهور غنی با هیات اداری مجلسین شورای ملی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز نماز شام را با هیات اداری مجلسین شورای ملی ادا کرد و در ضیافت افطاری با آنان در خصوص فصل نو بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، صحبت نمود.

در این دیدار رئیس جمهور ضمن تاکید بر تقویت اجماع سیاسی و اقتصادی در کشور، از شورای ملی خواست تا مشورت های خویش را در مسایل مهم ملی، به ویژه اجماع سرتاسری بخاطر تامین صلح پایدار و عادلانه، ارائه کنند.

رئیس جمهور افزود که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فرصت را برای ما جهت بازنگری پالیسی های ملی، منطقوی و بین المللی ایجاد کرده است و باید یک طرح واضح برای دو سال آینده در راستای خود اتکایی داشته باشیم.

در این دیدار امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت که حمایت های مالی و تخنیکی و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان مانند سابق ادامه می یابد.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، گفت که در فصل جدید مناسبات افغانستان با جامعه بین المللی، نقش شورای ملی مهم است که هم ارکان دولت تقویت گردد و هم حمایت های بیشتر از نیروهای امنیتی و دفاعی صورت گیرد.

در مقابل، اعضای هیات اداری مجلسین شورای ملی بر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کرده، گفتند که برای تقویت اجماع ملی به هدف رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در کنار حکومت قرار دارند.#