نشست مشورتی رئیس جمهور با رؤسا و نمایندگان احزاب سیاسی

نشست مشورتی رئیس جمهور با رؤسا و نمایندگان احزاب سیاسی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز نماز شام را با رؤسا و نمایندگان احزاب سیاسی کشور ادا کرد و در ضیافت افطاری با آنان درخصوص فصل نو بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، صحبت نمود.

در این دیدار ابتدا رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری صحبت کرد و بعداً شماری از رؤسای احزاب سیاسی در مورد خروج نیروهای بین المللی و نقش احزاب سیاسی در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی، نقش زنان در مصالحه و همکاری حکومت در تمام محورها با احزاب سیاسی به منظور ارتقای نقش آنان، معلومات ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت آنان، با اشاره به ایجاد ماحول جدید پس از اعلام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفت که فرصت ها نسبت به خطرات به مراتب بیشتر است و بعد از دو دهه به سوی حاکمیت ملی قوی میرویم.

رئیس جمهور افزود: نقطه کلیدی این است که باید به اجماع ملی برسیم و بی طرفی افغانستان به سطح منطقوی و بین المللی حفظ گردد.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش بر تداوم مشورت ها با احزاب تاکید ورزید و گفت که اکنون زمان قربانی است و بدون حضور زنان و جوانان اجماع ملی ایجاد شده نمی تواند.#