رئیس جمهور غنی: اشتراک زنان در پروسه صلح، یقینی شده است

رئیس جمهور غنی: اشتراک زنان در پروسه صلح،   یقینی شده است


رئیس جمهور محمد اشرف غنی ظهر امروز با اعضای شبکه زنان افغان در رابطه به فصل نو بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، پروسه صلح و رسیدگی به خواست ها و حقوق زنان، صحبت نمود.
ابتدا بانوی اول کشور در خصوص انسجام خواست های زنان در پروسه صلح معلومات داد و گفت که امروز زنان افغان صدای خود شان را دارند و هیچ کسی بالای حقوق آنان معامله نمی تواند.
اعضای شبکه زنان افغان در خصوص اشتراک زنان در تصمیم ها در پروسه صلح، حفاظت از جمهوریت، از میان برداشتن خلاء معلوماتی و تداوم کار پروژه های بزرگ ملی تاکید کردند.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، گفت که قانون اساسی افغانستان برای من اجازه نمی دهد که بالای حقوق زنان معامله کنم و اشتراک زنان در پروسه صلح یقینی گردیده، پروسه صلح از ابهامات بیرون شده است و هر تصمیم بر اساس اراده افغانها گرفته میشود.
رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که خروج نیروهای بین المللی، حاکمیت ملی افغانستان را قوی می سازد. روایت منطقه درحال تغییر است و فصل جدید با همکاران بین المللی آغاز می گردد و فرصت خوب برای صلح نسبت به هرزمان دیگر فراهم شده است.
رئیس جمهور با اشاره به آغاز مذاکرات جدی با پاکستان در چند هفته آینده، گفت که پاکستان دیگر فرصت باجگیری از امریکا برسر حضور نیروهای بین المللی در افغانستان ندارد. با افغانستان دوستی و یا دشمنی را انتخاب نماید.
رئیس جمهور گفت که تصمیم اصلی در خصوص صلح در داخل افغانستان گرفته می شود و این تصمیم نهایی را ملت افغانستان می گیرد. از این پس جانب اصلی حکومت افغانستان است و در هیچ نشستی در رابطه به صلح به عنوان مهمان نه، بلکه به حیث مالک اصلی اشتراک می کنیم.#