عید مبارکی رئیس جمهور با شماری از متعلمین و محصلین

عید مبارکی رئیس جمهور با شماری از متعلمین و محصلین

رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام امروز با شماری از متعلمین و محصلین لیلیه های پوهنتون ها و لیسه های شهر کابل، عید مبارکی کرد.

در این دیدار که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا دو تن از آنان به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن تبریکی عید سعید فطر از توجه رئیس جمهور به دانش آموزان و تلاش های صلح جویانۀ موصوف، تشکر نمودند.

آنان با تاکید بر اینکه به عقب بر نمی گردیم و دیگر زنان را کسی در چوکات خانه محصور نمی تواند، خواست های شان را در زمینه بلند بردن کیفیت تعلیمی و حل مشکلات لیلیه ها مطرح کردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان و تبریکی عید سعید فطر، گفت که بخاطر حل مشکلات لیلیه ها، ادارات مربوطه برنامه، تحلیل و پیشنهادات مشخص شان را شریک سازند تا در راستای حل آن اقدام صورت گیرد.

رئیس جمهور گفت که باید لیلیه ها غیرسیاسی، غیرنظامی و مطلق ملی باشند و به اساس قواعد و مقررات مدیریت شوند. وی بر حفظ وحدت و اتفاق تاکید کرده، گفت: وقتی که اتفاق و اتحاد داشته باشیم، هیچ کسی ما را شکستانده نمی تواند.

رئیس جمهور با اشاره بر اینکه بعد از این مالکیت و مدیریت صلح افغانی بوده و به اراده و طرح ما به پیش خواهد رفت، گفت که امروز نسل جوان باید صدای اتحاد، حمایت از قانون اساسی، انتخابات و جمهوریت را بیشتر از گذشته، بلند نمایند.