برگزاری نخستین جلسۀ کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی

برگزاری نخستین جلسۀ کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی

نخستین جلسۀ کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی، شام امروز در ارگ برگزار شد.

ابتدا در مورد اهداف، وظایف و ساختار کمیسیون متذکره از سوی واحد حقوقی ریاست جمهوری معلومات ارائه گردید و در خصوص اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سپس رئیس جمهور غنی ضمن تایید تشکیل کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی، گفت که ما در یک فرصت بی نظیر قرار داریم و باید زیربنای حقوقی داشته باشیم که در راستای روابط بین المللی و فعالیت های ادارات در عرصه اقتصاد و تجارت به ویژه صادرات، تحرک بیشتر ایجاد گردد. وی تاکید کرد که اولویت ها از سوی ادارات تشخیص شوند و تحرک در زنجیرۀ ارزش و زنجیره عرضه بیشتر گردد.

رئیس جمهور کشور در قسمت انتقال کمیسیون های اقتصادی دوجانبه به یکی از وزارت ها، گفت که پس از بررسی کمیسیون ها از سوی وزارت مالیه، گزارش آن جهت اتخاذ تصامیم بعدی به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش در خصوص دهلیزهای تجارتی، گفت که باید یک پالیسی واضح مدیریتی برای دهلیزها وجود داشته باشد و وزارت خانه ها و سفارت خانه ها با ارتقای ظرفیت های خویش، مشکلات تاجران ما را در این زمینه حل نمایند.#

این کمیسیون منحیث مرجع بین الوزراتی جهت هماهنگی پالیسی ها در عرصه مذاکرات اقتصادی، فعال سازی دهلیزهای ترانزیتی، رشد اقتصاد و تجارت و همچنان مرجع نظارت کننده بر تطبیق تعهدات با کشورها، عمل خواهد کرد.