جلسۀ سرقوماندانی اعلی، وضعیت عمومی امنیتی کشور را بررسی کرد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی، وضعیت عمومی امنیتی کشور را بررسی کرد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، شام امروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش شان را در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، پس از استماع گزارش متذکره، هدایات لازم را بخاطر دفع تهدیدات دشمن و هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی و دفاعی، صادر نمود.