دیدار رئیس جمهور غنی با معاون بانک جهانی

دیدار رئیس جمهور غنی با معاون بانک جهانی

رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام امروز با هارتویگ شیفر معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد تطبیق پروژه های ملی در افغانستان که از سوی بانک جهانی تمویل می گردد، صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی اولویت های حکومت افغانستان را در زمینه پروژه های ملی، تشریح کرد.

در مقابل، هارتویگ شیفر با تاکید بر تداوم کمک های بانک جهانی با افغانستان، گفت که بانک جهانی بر اساس اولویت های حکومت افغانستان در زمینه تمویل پروژه های مختلف زیربنایی، عمل خواهد کرد.

گفتنی است که جلسات هیات تخنیکی بانک جهانی با نمایندگان سکتورهای مختلف حکومت افغانستان برگزار خواهد شد تا هماهنگی و اقدامات لازم در خصوص تمویل پروژه ها صورت گیرد.