۷۰۰ هزار دوز واکسین کرونا کمک کشور چین به افغانستان رسید

۷۰۰ هزار دوز واکسین کرونا کمک کشور چین به افغانستان رسید

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسمی که به مناسبت رسیدن ۷۰۰ هزار دوز واکسین کرونا کمک کشور چین به افغانستان برگزار شده بود، گفت که واکسین هدیه حیات است و از کشور چین بخاطر کمک هایش ابراز امتنان می کنیم.

در این مراسم که در صحن قصر چهارچنار ارگ انجام شد، رئیس جمهور با اشاره به گسترش روابط افغانستان و چین در عرصه های مختلف به ویژه مناسبات اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی، افزود که وضعیت سکتور صحی کشور نسبت به دو موج گذشتۀ ویروس کرونا، بهتر شده است. اعتماد مردم بالای داکتران و نظام صحی کشور بیشتر گردیده و سکتور صحت حمایت کامل ریاست جمهوری را با خود دارد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که مردم افغانستان ظرفیت و توانمندی خود را در سه موج ویروس کرونا نشان دادند و به والی کابل هدایت داد که سکتور خصوصی را در امر مبارزه با ویروس کرونا بیشتر دخیل سازد.

در این مراسم سرپرست وزارت صحت عامه از حمایت های رئیس جمهور از نظام صحی افغانستان و همچنان از کشور چین بخاطر کمک ۷۰۰ هزار دوز واکسین کرونا و وسایل طبی به ارزش پنج میلیون دالر، تشکر کرد.

همچنان وانگ یو سفیر چین در افغانستان در صحبت های خویش، از کمک های بیشتر کشورش به افغانستان در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا اطمینان داد و ضمن حمایت از پروسۀ صلح، ابراز آرزومندی نمود که افغانستان به صلح و ثبات دایمی دست یابد.