بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور در جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور در جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

جلسۀ سرقوماندانی اعلی تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، قوماندانان قول اردوها و رؤسای اوپراسیون ها ضمن ارائه گزارش در مورد وضعیت عمومی امنیتی، برنامه ها و تدابیر شان را بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن در نقاط مختلف کشور، تشریح کردند.

رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، پس از استماع گزارشات متذکره، به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی هدایت داد که با هماهنگی و پلانگذاری منظم، تهدیدات و تحرکات دشمن را در سراسر کشور دفع نمایند.#