برگزاری جلسه امنیتی به ریاست مشاور امنیت ملی

برگزاری جلسه امنیتی به ریاست مشاور امنیت ملی

در جلسه امنیتی تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، روی وضعیت عمومی امنیتی کشور و تدابیر بخاطر تامین امنیت روزهای عید سعید قربان، بحث صورت گرفت.ابتدا مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی، گزارش آمادگی ها و برنامه‌های شانرا بخاطر تامین امنیت مراسم عید سعید قربان و حفاظت از مردم، شریک ساختند.مشاور امنیت ملی، به مسئولین مربوطه برای تامین امنیت مراسم عید، هدایات لازم صادر کرد و به مردم بخاطر تامین امنیت، اطمینان داد.