رئیس جمهور خطاب به نیروهای عملیات های خاص: با شجاعت تان کمر دشمن را شکستید

رئیس جمهور خطاب به نیروهای عملیات های خاص: با شجاعت تان کمر دشمن را شکستید

رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح قبل از ظهر امروز ضمن بازدید از قول اردوی عملیات های خاص، به آنان عید را تبریک گفت و خواست ها و پیشنهادات شانرا استماع نمود.

ابتدا بریدمل شیراجان و بریدمل محمد عمر به نمایندگی از دیگران صحبت کرده، گفتند که نیروهای خاص انگیزه عالی، مورال و ظرفیت بلند دارند و در هر گونه شرایط میتوانند از نظام، جمهوریت، کشور و مردم دفاع نمایند.

آنان گفتند که افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و تا آخرین رمق حیات، حراست از آن وجیبه و وظیفه ملی ما می باشد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، گفت که به فداکاری ها و شجاعت شما افتخار می کنم و با شجاعت تان کمر دشمن را شکستید.

رئیس جمهور کشور افزود که جنگ طالبان مشروعیت دینی و ملی ندارد، از سه تا شش ماه آینده تمام تمرکز ما بالای مدیریت وضعیت کنونی می باشد و به اساس پلان ها و برنامه های خاص، تغییرات مثبت خواهد آمد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش به مسئولین مربوطه وظیفه سپرد که پیشنهادات و خواست های آنان را مورد ارزیابی قرار دهند و اقدامات لازم را در زمینه انجام دهند.#