صفحه نخست / تماس با دفتر سخنگوی

صدیق صدیقی

سمت: سخنگوی رئیس جمهور

شماره تماس: ۰۲۰۲۱۴۲۳۲۱

ایمیل:


 

درانی وزیری

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس: ٠٧٢٨٩٩٨٩٨۵

ایمیل: durani.waziri@arg.gov.af


 

 حامد سوزان

سمت: آمر ارتباطات و تنظیم برنامه ها

شماره تماس: ۰۷۰۸۰۹۵۳۸۳

ایمیل: hamed.hunar@gmail.com

 

کوم ژورنالسټان چې له جمهور رئیس سره د مرکې هیله لری، خپل غوښتلیک دې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر د ویاند د دفتر په پته را واستوی چې مناسب وخت ورته ځانګړی شی.