صفحه نخست / دروازۀ خصوصی ارگ

دروازۀ دیگر قلعۀ ارگ، دروازۀ شمالی قلعه است که در جوار تعمیر شورای امنیت ملی به سمت قصر دلکشا باز می‌شود. . این دروازه در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شده است و برای اینکه فقط شاهان اکثراً از همین دروازه رفت و آمد می‌کردند، آن را دروازه خصوصی نامیده اند.