صفحه نخست / کوتی باغچه

 

دورازه ورودی کوتی باغچه

دورازه ورودی کوتی باغچه
Picture 1 of 17

از ” کوتی باغچه ” به عنوان اولین قصر داخلی نام برده می‌شود که در دو طبقه و در ساحه‌ی در حدود ۳۰۰ متر مربع و به صورت دایره‌یی ساخته شده‌است.

کوتی باغچه به سبک معماری دور‌ۀ تیموری ساخته شد. تاق‌ها، کمان‌ها و رواق‌های این تعمیر با سبک معماری دوره تیموری شباهت دارد. امیر عبدالرحمن خان مهندسان و معماران را از کندهار به کابل خواست و به آنان دستور داد که ساختمان‌های ارگ را اعمار کنند. آنان قصر کوتی باغچه را با اقتباس از سبک معماری تیموری طراحی کردند. کار اعمار کوتی باغچه در سال ۱۳۰۰ هجری قمری آغاز و در سال ۱۳۰۴ پایان یافت

بخشی از این قصر زمانی برای موزیم نیز به کار برده شده است. در سال ۱۳۰۳ موزیم کابل از ساحۀ باغ بالا به کوتی باغچۀ ارگ شاهی منتقل شد و تا سال ۱۳۱۰ موزیم در همین قصر بود. در زمان محمد نادر خان موزیم به دارالامان کابل منتقل شد و بر اساس هدایت محمد ظاهرشاه کتابخانه شاهی در کوتی باغچه ساخته شد.