صحبت‌های رئیس جمهور غنی در رابطه به نشست قطر و انتخابات پیش رو