صفحه نخست / کابینه

کابینه یک بخش کلیدی و عمده حکومت را تشکیل می دهد که در آن رئیس جمهور و اداره اش در مورد دولت تصامیم مهم می گیرند.