صفحه اصلی / برج های ارگ

قلعۀ ارگ چهار برج دارد که در دورۀ امیر عبدالرحمن خان ساخته شده است. این برج‌ها در اوایل برای زیبایی ارگ و دفاع از آن اعمار شد. برج‌هایی زیبایی که به زیبایی ارگ افزوده است و تیرکش‌های کج و معوج نیز بر اساس دانش نظامی آن زمان، در آن ایجاد شده است تا مدافعان ارگ در امان بمانند و مرمی‌های جانب مقابل به آنها اصابت نکنند. تمامی برج‌های ارگ بر اساس نقشۀ قبلی آن بازسازی شده است و بام‌ها این برج‌ها نیز به شکل آهنی ساخته شده است. برج‌های ارگ در زمان محمد ظاهر شاه تا حدی به گونۀ عصری ترمیم شدند؛ اما  در جریان جنگ‌های تنظیمی این برج‌ها فرو افتاده و تخریب شده اند. در دورۀ رئیس‌جمهور کرزی کار بازسازی آن آغاز شد.