صفحه اصلی / تعمیر  اداری ارگ

این تعمیر در قسمت شرق بیرون قلعه ارگ در وسط دروازۀ پانزدهم یا دروازۀ شرقی و دروازۀ مخابرۀ ارگ در سال ۱۳۹۰ اعمار شد. در گذشته اینجا دفاتر نظامی ارگ و مکان بودوباش سربازان بود. طرح این تعمیر توسط پروفیسور محمد رفیع سمیع‌زی، استاد پیشین پوهنتون کابل ریخته شده بود که تعمیر جدید در جای همان تعمیر قبلی اعمار شد. علاوه بر دفاتر اداری، دفاتر برخی از مشاوران رئیس‌جمهور وکتابخانۀ ارگ هم در همین تعمیر است.