صفحه اصلی / تماس با دفتر سخنگوی

هارون چخانسوری

سمت: معاون ریاست دفتر و سخنگوی رئیس جمهور

شماره تماس: ۰۲۰۲۱۴۱۰۸۶

ایمیل: h.chakhansuri@arg.gov.af


شاه حسین مرتضوی

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس: ۰٧٢٨٩٩٨٩٠٨

ایمیل: murtazawi84@yahoo.com


درانی وزیری

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس: ٠٧٢٨٩٩٨٩٨۵

ایمیل: durani.waziri@arg.gov.af


صمیم عارف

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس: ۰۷۲۸۹۹۸۹۶۳

ایمیل: s.arif@arg.gov.af


 حامد سوزان

سمت: آمر ارتباطات و تنظیم برنامه ها

شماره تماس: ۰۷۰۸۰۹۵۳۸۳

ایمیل: hamed.hunar@gmail.com

 

کوم ژورنالسټان چې له جمهور رئیس سره د مرکې هیله لری، خپل غوښتلیک دې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر د ویاند د دفتر په پته را واستوی چې مناسب وخت ورته ځانګړی شی.