صفحه اصلی / تماس با سخنگوی

شاه حسین مرتضوی

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس: ۰۰۹۳٧٢٨٩٩٨٩٠٨

ایمیل: murtazawi84@yahoo.com


دواخان مینه پال

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس: ۰۷۲۸۹۹۸۹۰۷

ایمیل: menapal2013@gmail.com


درانی وزیری

سمت: معاون سخنگوی

شماره تماس:٠٧٢٨٩٩٨٩٨۵

ایمیل: durani.waziri@arg.gov.af


 

حامد سوزان

سمت: مسوول ارتباطات با رسانه‌ها

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۰۸۰۹۵۳۸۳

ایمیل: hamed.hunar@gmail.com


کوم ژورنالسټان چې له جمهور رئیس سره د مرکې هیله لری، خپل غوښتلیک دې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر د ویاند د دفتر په پته را واستوی چې مناسب وخت ورته ځانګړی شی.