صفحه اصلی / دروازه‌های ارگ

قسمیکه سخن گفته شد، در روزگاران قدیم، نظام‌های شاهی به منظور حفظ عظمت و شکوه نظام‌شان، برای قلعه‌ها و قصرها دروازه‌های بزرگ می‌ساختند. این دروازه‌ها به گونۀ معمول دوپله‌ای بوده و در یک پلۀ آن دروازۀ کوچک دیگر ساخته می‌شد. در اعمار ارگ و قصرهای مختلف ارگ نیز این مورد در نظر گرفته شده است.

قلعۀ ارگ چهار دروازه دارد، که این دروازه‌ها به نام‌های دروازۀ بیرق، دروازۀ نادرشاهی، دروازۀ خصوصی و دروازۀ شرقی مشهور است.