صفحه اصلی / دروازۀ شاهی

سومین دروازۀ بزرگ ارگ، دروازۀ شاهی است که در کنار قصر چهارچنار و قصر کوتی باغچه در سمت جنوبی موقعیت دارد. این دروازه به نام دروازۀ نادرشاهی هم معروف است. دروازۀ مذکور به دلیل اینکه امیر عبدالرحمن خان بیشتر از آن رفت و آمد می‌کرد به دروازۀ شاهی معروف است. برخی از کارمندان ارگ این دروازه را دروازۀ نادرشاهی نیز می‌نامند. می‌گویند که این دروازه به دلیلی به نام این پادشاه معروف شده است که نادرشاه برای اولین بار از همین دروازه وارد ارگ شد.