صفحه اصلی / شوراها

رئیس جمهور غنی شماری از شوراها را ایجاد کرده است تا متخصصین راجع به مسایل مختلف قبل از مجلس کابینه، بحث و تبادل نظر نمایند.


معلومات در مورد شوراهای مذکور را از لینک های زیر بدست آورید.