صفحه اصلی / شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی

هدف ایجاد این شورا، کاهش و مشخص ساختن عوامل فقر در کشور می باشد تا حکومت از طریق برنامه های منظم به گونه اساسی در برابر فقر مبارزه کند.

سکرتریت این شورا را وزارت مالیه به عهده دارد.