صفحه اصلی / قصر سنگی

این قصر داخل قلعۀ ارگ، در ۲۵ متری قصر گلخانه و در وسط تعمیر شورای امنیت ملی و برج شمال شرق ارگ اعمار شده است. در گذشته اینجا کمند اسب‌های دربار بود، زمانی که کمند اسب‌ها از ارگ به ساحۀ مرادخانی منتقل شد، در ابتدا اتاق‌هایی برای مشاوران و دستیاران امیر ساخته شد. سپس برای مدتی از این اتاق‌ها برای بودوباش پرسونل نظامی کار گرفته می‌شد، مدتی نیز آشپزخانه شاهی بود. در دوره محمد ظاهر شاه ذخیره‌گاه اسلحه در همین جا بود، پس از دورۀ محمد ظاهر شاه در این تعمیر اتاق‌های دیگر نیز آباد شد و کارگران و خدمتکاران در آن بودوباش می‌کردند. این مکان در دوره‌های مختلف نظر به ایجابات زمان برای مقاصد مختلف به کار برده شده است. در اوایل ادارۀ موقت دفاتر کانتینری در مقابل آن ساخته شد که دفاتر ریاست مطبوعات، تشریفات و برنامه‌ها و همچنین دفترسخنگوی رئیس‌جمهور و دفاتر شماری از مشاوران رئیس‌جمهور در آن موقعیت داشت. داکتر رنگین دادفر سپنتا که در آن زمان مشاور رئیس‌جمهور در امور بین المللی بود و دفتر کارش در همینجا موقعیت داشت. این تعمیر در ساحۀ ۱۸۵۵مترزمین، در سال ۲۰۰۸ میلادی به شکل عصری اعمار شد. در حکومت پیشین دفتر رییس دفتر رییس جمهور و همچنین دفاتر مربوطۀ آن همانند ریاست برنامه‌ها، خدمات، پالیسی و مطبوعات در این تعمیر بود. از سال۱۳۹۳ خورشیدی بدین‌سو دفتر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، دفتر سخنگوی رئیس‌جمهور و برخی از مشاوران در همین قصر است.