صفحه اصلی / مسجد ارگ

همزمان با اعمار ارگ، مسجد ارگ نیز ساخته شد. ، تمام چوب به کار رفته در این مسجد از ولایت پکتیا آورده شده است. مسجد ارگ همزمان گنجایش ۲۵۰ نمازگزار را دارد. از زمان امیر عبدالرحمان خان تا اکنون، زمامداران افغان و سایر کارمندان ارگ پنج وقت نماز را به جماعت در همین مسجد ادا می‌کنند.