صفحه اصلی / کتابخانه ارگ

در کتاب‌های ارگ شاهی، از یک کتاب‌خانه بزرگ و مهم یاد شده‌است که در داخل ارگ قرار دارد. همچنان گفته شده است که در این کتاب‌خانه هزاران جلد کتاب با ارزش و نسخه‌های خطی نگهداری می‌شد. درحال حاضر در این کتاب‌خانه ۹ هزار جلد کتاب موجود است.