منظوری ۱۵ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

منظوری ۱۵ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در قصر چهارچنار ارگبرگزار گردید.

در این جلسه ۲۲ مورد تدارکاتی بررسی گردید که ۱۵ قرارداد آن به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور شد.

در همین حال شماری از پروژه ها به منظور بررسی و مداقه بیشتر اعاده گردید که شامل قرارداد پروژه دیزاین تفصیلی شبکه متروبس کابل، قرارداد پروژه بازسازی سرک از گردیز الی زرمت ولایت پکتیا بخش دوم لات اول به طول ۱۰ کیلومتر فرش اسفالت، قرارداد خدمات مشورتی و مطالعات تحلیلی سیستم برق و سکتور انرژی تحت برنامه سرمایه گذاری بهبود و تامین انرژی مربوط د افغانستان برشنا شرکت نیز اعاده گردید.

جلسه به وزارت مالیه وظیفه سپرده شد تا با بانک انکشاف آسیایی که کمک کننده این پروژه است بحث صورت گیرد و این پروژه ها از هم جدا گردند.

از سوی هم سه درخواست فسخ قرارداد وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی محمد آغه لوگر مشمول قرارداد پروژه اعمار نزدیک به۹ کیلومتر سرک اسفالت همراه با ساختمان های آبرو آن از قریه بورگ الی قریه سرخاب، قرارداد پروژه اعمار ۹.۵ کیلومتر سرک اسفالت و کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از سرک عمومی کابل-گردیز الی زرغون شهر(مسجد علی خیل قریه ملک ها) و قرارداد پروژه اعمار ۷.۸ کیلومتر سرک اسفالت کانکریتی همراه با ساختمان های آبرو آن از پل باغ سلطان الی پل کندهاری مورد بررسی قرارگرفت و کمیسیون این درخواست ها را منظور نمود.

پیشنهاد وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد فسخ پروژه اعمار بازسازی ۳۰.۶۸ کیلومتر سرک جغل فرش و ساختمان های آبرو آن از دو آبی الی ملم در ولسوالی خوست ولایت بغلان از سوی کمیسیون منظور گردید.

اما درخواست وزارت فواید عامه پیرامون اعمار سرک پل بهسود الی عبدالخیل و سرک اتصالی پل بهسود ولایت ننگرهار به طول ۱۲کیلومتر از سوی کمیسیون رد و تصمیم بر داوطلبی مقید دوباره آن گرفته شد.

علاوه بر آن پروژه سرک اسفالت از ولسوالی فرخار الی ورسج به طول ۱۵ کیلومتر از سوی کمیسیون رد گردید و به وزارت های فواید عامه، مالیه، اقتصاد و اداره تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا طرح بدیل این پروژه را به زودی به کمیسیون ارایه نمایند.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد و افزایش قیمت) پروژه انترنت مورد ضرورت اداره تدارکات ملی منظور گردید اما درخواست ریاست اقلام عام این اداره مبنی بر تعدیل شرطنامه ( تغییر قیمت آفر از افغانی به دالر امریکایی) به تقاضای شرکت های هوایی کام ایر و دآریانا افغان هوایی شرکت در پروژه انتقال هوایی ( رفت و برگشت) بیش از ۳۰۰۰۰ عازمین حج بیت الله شریف به عربستان سعودی برای سال ۱۳۹۸ رد شد.

علاوه بر آن وزارت انرژی و آب درخواست هدایت کمیسیون تدارکات ملی را پیرامون استخدام کمپنی مشورتی برای نظارت از دیزاین و ساخت پروژه بند پاشدان به روش منبع واحد نمود، اما از اینکه معلومات کافی در رابطه به داوطلبان پیشنهادی وزارت نزد اعضای کمیسیون موجود نبود این کمیسیون به وزارت متذکره هدایت داد تا مطابق قانون در مورد تصمیم اتخاذ نماید.

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق فیصله پیرامون تدارک اجناس و خدمات ضمنی برای ترمیمات جنراتورهای وزارت دفاع ملی به اساس قرارداد چارچوبی را منظور نمود.