جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی دایرشد

جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی دایرشد

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، رئیس‌جمهور تأثرات عمیق خویش را در رابطه به وقوع حمله تروریستی اخیر بالای ادارۀ حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان و وزارت فواید عامه ابراز داشته و این عمل را غیر انسانی و غیر اسلامی شمرد و ضمن اتحاف دعا به روح شهدای حادثۀ متذکره، گفت که دشمنان دین و وطن ما از هیچ نوع مکر و حیله در انجام اعمال ضد انسانی دریغ نمی ورزند.

رئیس‌جمهور کشور گفت: باوجودی که طالبان مسئولیت این حادثه را بدوش نگرفته اند، اما نزد ملت مسئول شمرده می‌شوند. وی جهت جلوگیری از تکرار همچو حملات، وزرای امور داخله و مالیه را مؤظف نمود تا به همکاری وزارت ها و ادارات دولتی، پلان واضح تأمین امنیت تمام نهادهای دولتی را ترتیب و اجرا نمایند.

به همین ترتیب رئیس‌جمهور غنی از ششم جدی که مصادف است با سال‌روز تجاوز قشون سرخ اتحاد شوروی وقت بر افغانستان یادآوری نموده، این روز را سرآغاز محرومیت، فقر، مهاجرت افغان‌ها، پایمال‌شدن ارزش‌های ملی، اسلامی و سایر حقوق اساسی مردم افغانستان خواند و تصریح کرد که با سپری‌نمودن چندین دهه جنگ و محرومیت، اکنون نیاز بیشتر به وحدت ملی و همکاری جامعه بین‌المللی محسوس بوده که این همکاری‌ها، براساس منافع ملی صورت می‌گیرد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح‌ تصحیح‌شدۀ قانون محصول خدمات قونسلی، طرح اساس‌نامۀ مرکز ملی آموزش حقوقی، طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت عدلیه، طرح مقررۀ تنظیم کادر گمرکات، طرح ایزاد جزء (۶) در فقره (۱) ماده بیست و ششم قانون گمرکات که بالاثر آنرئیس اتاق صنایع و معادن به منظور تعیین نرخ تعرفه گمرکی در کمیتۀ تعرفه شامل می‌گردد، طرح تعدیل برخی از مواد قانون محصول خدمات مخابراتی، طرح تعدیل مادۀ بیست و دوم قانون هوانوردی ملکی و طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره جمع‌آوری اجساد، تسلیم‌دهی به اقارب یا تدفین آن‌ها، طرح اصلاح شدۀ مقررۀ جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار، طرح اصلاح‌شدۀ مقررۀ پرورشگاه‌ها، طرح تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مکاتب و مؤسسات تعلیمات مسلکی، مقررۀ حفاظت از شعاع آیونایز کننده را به جلسه مطرح کرد.

جلسه کابینه بعد از بحث و بررسی همه‌جانبه، طرح‌های متذکره را در پرنسیب مورد تایید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا در طی مراحل آن‌ها اقدام نماید.

همچنان وزیر عدلیه طرح مقررۀ تنظیم امور جنگلداری مشارکتی را به جلسه ارایه کرد و گفت که این طرح بعد از تسوید، مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته و با انفاذ آن مشکلات موجود در عرصه های حفاظت، احیأ، احداث، اصلاح، استفاده و بکاربردن اساسات علمی، فنی، تخنیکی و اقتصادی جنگلداری و انجمن های جنگلداری مرفوع و از انهدام و اتلاف جنگلات جلوگیری خواهد شد.

جلسه کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزرای زراعت، آبیاری و مالداری و شهرسازی و اراضی را موظف نمود تا پیرامون طرح متذکره نظریات و مشوره های والیان، ولسوالان، بزرگان و متنفذین ولایات را اخذ و طرح را در پرتو آن بازنگری نموده، غرض اتخاذ تصمیم نهایی، به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

به همین‌ترتیب، وزیر عدلیه طرح مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین، طرح مقررۀ آموزش سواد برای محبوسین در محابس را به جلسه کابینه ارائه کرد که مورد تائید قرار گرفت و جلسه کابینه، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح مقرره آموزش سواد برای محبوسین در محابس را طبق نظر اصلاحی معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، تصحیح و نهایی سازد.