جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس ‌جمهور غنی تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس ‌جمهور غنی تدویر یافت

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

ابتدا رئیس‌جمهور غنی برگزاری موفقانه کنفرانس ژنیو را به اعضای کابینه و کافه‌ی ملت افغانستان تبریک گفته، تدویر این کنفرانس را یک موفقیت دیگر حکومت وحدت ملی در عرصه حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خواند.

رئیس‌جمهور با توجه به وضعیت اقلیمی کشور به ارگان‌های ذیربط وظیفه سپرد تا در رابطه به خشک‌سالی و جلوگیری از وقوع سیلاب‌ها، تدابیر پیشگیرانۀ لازم را اتخاذ و یک طرح جامع و همه جانبه را در قسمت مدیریت تغییر اقلیم ترتیب و منصۀ اجرا قرار دهند.

طبق اجندا، معین مالی وزارت مالیه گزارش آن وزارت در رابطه به پیشرفت کمی و کیفی پروژه های انکشافی وزارت ها و ادارات دولتی را به جلسه ارائه کرد. همچنان موصوف پیرامون جمع‌آوری عواید به جلسه معلومات ارایه نموده، گفت که الی ۱۳ قوس سال‌روان، مبلغ (۱۷۹) میلیارد افغانی جمع‌آوری گردیده است که این مبلغ بالاتر از هدف تعیین‌شده توسط این وزارت و IMF می‌باشد و کابینه بعد از بحث همه‌جانبه گزارش وزارت مالیه را در رابطه به موضوع متذکره، مورد تائید قرار داد.

متعاقباً، وزیر تحصیلات عالی طرح بدیل مشترک آن وزارت و وزارت معارف در مورد میکانیزم تطبیق و مسئولیت پیشبرد برنامۀ آماده‌گی کانکور را به جلسه مطرح کرد.

کابینه ضمن تائید طرح متذکره، به وزارت های تحصیلات عالی و معارف وظیفه سپرد تا روی کیفیت و معیاری‌سازی تمرکز بیشتر نمایند و این روند را در مدت دو سال آینده، تکمیل نمایند.

سپس، وزیر تحصیلات عالی گزارش آن وزارت را پیرامون ارزیابی وضعیت کیفی (۴۵) نهاد تحصیلات عالی خصوصی طبی و پیشنهادات مشخصی را جهت ارتقای ظرفیت آن‌ها به جلسه ارائه کرد که کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، پیشنهادات متذکره را مورد تائید قرار داد.

 کابینه همچنان وزارت تحصیلات عالی را مؤظف نمود تا ضمن تعدیل مقررۀ کرایه، سفریه و جیب خرج، وضعیت کیفی رشته‌های موجود تمامی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ارزیابی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارایه نماید.

در ادامه، رهنمود مدیریت حق الاُجرت (فیس) در مراکز صحی توسط وزیر صحت عامه به جلسه ارائه گردید و کابینه بعد از بحث همه جانبه رهنمود متذکره را مورد تصویب قرار داده، وزارت صحت عامه را مؤظف نمود تا در این رهنمود برای مریضان زن ۲۰ فیصد تخفیف را در نظر گرفته و جهت سهولت به مریضان بی‌بضاعت در ایجاد کمیته نظارت حق الاجرت (فیس) تجدید نظر نماید.

 به همین ترتیب، وزیر صحت عامه طرح ایجاد ادارۀ ملی اعتباردهی مراقبت‌های صحی افغانستان و ترکیب و لایحۀ وظایف هیأت مدیرۀ آن را به جلسه ارایه کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس، پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر چگونگی قرارداد دیزاین تعمیر جدید موزیم ملی با شرکت‌های برندۀ اول و دوم توسط سرپرست آن وزارت به جلسه مطرح شد و کابینه وزارت اطلاعات و فرهنگ را مؤظف نمود تا پیشنهاد متذکره را غرض بحث مفصل به جلسات کمیسیون تدارکات ملی ارایه نماید.

متعاقباً، وزیر فواید عامه استملاک بعضی از زمین‌ها و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی موضوع فروش موازی ۲۰۸۷ متر مربع زمین دولتی واقع قریۀ خواجه‌رواش را جهت توسعۀ محوطۀ زیارت حضرت مولانا سید نذرالله ابراهیمی به جلسه کابینه ارائه کردند که مورد تایید قرار گرفت.

 در ادامه، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی موضوع درخواست خریداری موازی (۲۵) جریب زمین دولتی من‌جانب آمر دارالعلوم غیاثیۀ ولایت هرات را به جلسه مطرح  نمود و از طی مراحل قانونی آن اطمینان داد که کابینه فروش زمین متذکره را از قرار فی جریب (۱۵۰) یک‌صد و پنجاه هزار افغانی مورد تائید قرار داد.

سپس، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی طبق صراحت فقرۀ (۱۵) مصوبۀ شماره (۱۲) مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ کابینه، پیشنهادات انتقال۱۹ مورد زمین دولتی جهت اعمار تأسیسات عام‌المنفعه و دولتی، چون پارک‌های صنعتی، مکاتب، تعمیر اداری، شفاخانه، کمرگات، مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال، سب‌استیشن‌های برق، پروژه های برق آفتابی و توزیع نمرات رهایشی برای ورثۀ شهدأ و معلولین را به جانب وزارت مالیه به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب، موصوف انتقال موازی(۱,۳۶۴۴) جریب زمین دولتی در ولسوالی‌های چهارآسیاب، خاک جبار، استالف و پغمان ولایت کابل را به وزارت ترانسپورت و یا ادارۀ زون پایتخت جهت اعمار ترمینل‌های ترانسپورتی به جلسه مطرح کرد که کابینه انتقال زمین‌های متذکره را به ادارۀ زون پایتخت، مورد تصویب قرار داد.

 در اخیر جلسه، چهار مورد معاهدۀ بین‌المللی توسط معین اداری و منابع وزارت امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.