منظوری ۹ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ سنگ‌فرش سرک‌ها در ولایات کابل و کاپیسا

منظوری ۹ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ سنگ‌فرش سرک‌ها در ولایات کابل و کاپیسا

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در قصر دلگشای ارگ برگزار گردید.

در این جلسه، ۹ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، تمامی موارد به ارزش بیش از ۵۵۵ میلیون افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

دو درخواست ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت در رابطه به اعطای قرارداد پروژۀ سنگ‌فرش سرک‌ها به ‌طول ۶،۱ کیلومتر در ساحۀ واصل‌آباد شهر کابل، مورد تائید کمیسیون واقع گردید.

همچنان پروژۀ سنگ‌فرش سرک‌ها در ساحۀ محمودراقی ولایت کاپیسا به‌طول ۵،۶ کیلومتر، پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون به داوطلبی که در ردۀ اول قرار داشت،  منظور گردید و مسئولان این اداره مؤظف شدند تا با این داوطلب در زمینۀ ساخت این سرک، با استفاده از تولیدات داخلی مذاکره نمایند.

پس از آن، وزارت تحصیلات عالی درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT) پوهنتون طبی کابل را به جلسه ارایه نمود که مورد تایید قرار گرفت.

علاوه برآن، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ اعمار تعمیر ۱۲ صنفی، در دو منزل، همراه ملحقات آن برای مکتب نسوان احمدخیل مربوط ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا مربوط وزارت معارف و درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تدارک ۱۰۵ ام بی انترنت مورد ضرورت ریاست اجرائیه، مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

از سوی‌هم، طبق اجندا در این جلسه گزارش تحقق فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون پروژۀ اعمار تعمیر مکتب ۱۲ صنفی مربوط ولسوالی میرامور ولایت دایکندی نیز مورد بحث قرار گرفت که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، این پروژه منظور گردید تا از طریق برنامۀ میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات، به پیش برده شود.

 به همین‌ترتیب، درخواست منظوری تمدید میعاد قرارداد پروژۀ خریداری و انتقال گبیون در پنج حوزۀ دریایی (۳۴ ولایت) مربوط وزارت انرژی و آب و درخواست منظوری تعدیل قرارداد تهیه و نصب میترهای برقی و تعدیل در مندرجات این قرارداد مربوط د افغانستان برشنا شرکت نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

از آنجایی‌که قبلاً اعطای قرارداد پروژۀ نظارت بر جمع‌آوری عواید مخابراتی (RTDMS) از سوی کمیسیون تدارکات ملی به دوشرکت مشترک ( LATRO & BUSTOS) مشروط به تکمیلی اسناد منظور گردیده بود و به این داوطلبان فرصت داده شده بود تا اسنادشان را در جریان ۲۸ روز تکمیل نمایند.

ادارۀ تدارکات ملی به منظور تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی هرچه‌بهتر و بیشتر در مرحله تطبیق قرارداد و تسهیل حمایت تخنیکی و نظارت برعملکرد این شرکت‌ها، درخواست منظوری طرح ایجاد یک کمیتۀ مستقل نظارتی متشکل از نمایندگان دیدبان شفافیت افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اتحادیۀ شرکت‌های تکنالوژی معلوماتی (IT) و ادارۀ احصائیه و معلومات را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که پس از بحث و مداقه اعضای کمیسیون، این درخواست از سوی کمیسیون مورد استقبال قرار گرفت و منظور گردید.

در همین‌حال، درخواست منظوری توظیف نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی در ترکیب هیئت کمیتۀ عقد قرارداد مسکن، غذا و ترانسپورت برای حج فرضی سال ۱۳۹۸ نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.