منظوری ۱۸ مورد تدارکاتی به شمول منظوری تعدیل قراردادهای معادن کرومایت

منظوری ۱۸ مورد تدارکاتی به شمول منظوری تعدیل قراردادهای معادن کرومایت

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت.

در این جلسه ۱۹ مورد تدارکاتی بررسی شد که در نتیجه ۱۸ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۵۹ میلیارد افغانی پس از بحث و بررسی منظور گردید.

علاوه برآن گزارش هیات مؤظف وزارت ترانسپورت پیرامون پروژۀ سرک حلقوی بلخ (مزارشریف) پس از استماع مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت و به وزارت ترانسپورت وظیفه سپرده شد تا کار این پروژه را به زودی آغاز نماید.

در همین حال وزارت معادن و پترولیم، گزارش هیات مؤظف پیرامون وضعیت شش قرارداد فعال کرومایت را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نمود که پس از بحث و مداقه به این وزارت صلاحیت داده شد تا صحبت های همه جانبه را با قراردادیان انجام بدهد تا در روشنایی آن تصامیم اتخاذ گردد.

از سوی هم درخواست ۱۲ شرکت و قراردادی وزارت امور داخله در رابطه به عدم پرداخت حقوق شان از درک کارکرد در۱۳ پروژه ریاست عمومی محافظت عامه به جلسه ارائه گردید و کمیسیون تصمیم گرفت تا این شرکت ها نیز شامل لیست قراردادیان که تحت بررسی قرار دارد، گردد.

وزارت دفاع ملی درخواست منظوری فسخ بخش هفتم قرارداد تهیه و تدارک ۱۸ قلم حبوبات مورد ضرورت قوماندانی قول اردوی ۲۱۵ میوند را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که منظور گردید.

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی این کمیسیون را مورد بحث قرار دادند که منظور شد.

در این جلسه کمیسیون، بر علاوه اعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی از جمله دیدبان شفافیت افغانستان و سیگار و سیستکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.