منظوری ۱۷ پروژه به ارزش بیش از شش میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

منظوری ۱۷ پروژه به ارزش بیش از شش میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ برگزار شد.

 در این جلسه، ۳۳ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۷ پروژه جدید به ارزش  بیش از شش میلیارد افغانی منظور گردید.

همچنان در جلسه کمیسیون تدارکات ملی حین بحث روی پروژه دآریانا افغان هوایی شرکت، رئیس جمهور غنی تاکید کرد که کوتاهی در انتقال حجاج افغان قابل قبول نیست.

رئیس جمهور هدایت داد تا وزارت اقتصاد با وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی یک تقسیم اوقات و پلان واضح را ترتیب نموده تا در زمان تعیین شده تمام امورات حجاج به گونه درست و بهتر تکمیل شود.

سپس در بحث روی پروژه وصل سازی ۱۰۱ باب مکتب و مدرسه به وسیله فایبر نوری مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به این وزارت دستورداده شد تا در جریان تقسیم انترنت توازن در نظر گرفته شود.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، زمان پروژه ساخت سرک چاه انجیر الی گرشک به طول ۳۱ کیلومتر و همچنان تمدید زمان پروژه بررسی خدمات مشورتی پروژه یادشده  از سوی اعضای کمیسیون تایید گردید.

درخواست هدایت در رابطه به مراحل نهایی تدارکارتی پروژه ساختمان ۱۷ کیلومترسرک از ولسوالی خواجه غار الی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار به خاطر موجودیت مشکلات تخنیکی ازسوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید.

همچنان درخواست هدایت در مورد پیشبرد پروسه ارزیابی پروژه های لات اول، قسمت اول ساختمان سرک از جانی خیل الی څمکنی و لات دوم قسمت چهارم پروژه ساختمان سرک از سید کرم الی تشنک لجه منگل ولایت پکتیا مربوط وزارت ترانسپورت مورد تایید اعضای کمیسیون تدارکات قرار گرفت.

رئیس جمهور کشور حین بحث بالای پروژه های وزارت ترانسپورت به گونه جدی تاکید ورزید که هیچ نوع تاخیر و موانع درخصوص تطبیق پروژه های این وزارت قابل قبول نبوده و بر نظارت بیشتر بر پروژه های این وزارت تاکید نمود. همچنان رئیس جمهور هدایت داد تا مسئولین که در تطبیق پروژه ها سهل انگاری مینمایند جهت پیگرد قانونی به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند.

از سوی هم پروژه تهیه و تدارکات دوقلم گوشت مورد ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی های امنیه ولایات مربوط وزارت داخله به دلیل موجودیت مشکلات تخنیکی از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید.

درعین درخواست منظوری تعدیل قرارداد (کاهش قیمت) پروژه ساختمان سرک از چهارراهی پروان دوم الی چهارراهی تنظیف، از چهارراهی تنظیف الی چهارراهی لب جر، ازچهارراهی لب جر الی پنجصد فامیلی، سرک لیسه مریم از خشت هوختیف الی گولایی پارک مربوط شاروالی کابل از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

در بخش دیگر نشست، پیشنهادات و گزارشهای مختلف وزارت معادن و پترولیم در خصوص ارزیابی پروپوزل پروژه مرمر کنر- ننگرهار و پروژه تراورتین قریه لولنج ولایت پروان با اشتراک کنندگان نشست شریک ساخته شد که از سوی کمیسیون تایید گردید.

حین بحث روی پروژه های متذکره رئیس جمهور هدایت داد که به منظور بررسی این پروژه ها یک شرکت نظارتی توظیف گردد تا از تطبیق آن به صورت درست نظارت نماید.

از سوی دیگر درخواست تعدیل میعاد پروژه احداث، دیزاین، تجهیز و آزمایش سب ستیشن جدید اندخوی شبرغان، توسعه سب استیشن مزارشریف و احداث سب ستیشن ۲۰/۲۲۰ کیلوولت ارغندی ولایت کابل مربوط دافغانستان برشنا شرکت، مورد تایید اعضای کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

درخواست وزارت شهرسازی و اراضی مبنی بر تعدیل میعاد زمانی قرارداد پروژه آماده سازی بستر سرک همراه با پیاده روها شرکت صنعتی و رهایشی قالین بافان  شهرجلال آباد ولایت ننگرهار از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

از سوی دیگر مطابق اجندای نشست، روی تحقق فیصله ها و گزارش های قبلی بحث صورت گرفت و از سوی کمیسیون تدارکات ملی تایید شد.

یادداشت پیرامون عدم پرداخت مالیه، پروژه پخش مستقیم کرکت مربوط رادیو تلویزیون ملی افغانستان از سوی کمیسیون منظور گردید.

در پایان جلسه، یادداشت اداره تدارکات ملی پیرامون منظوری طرزالعمل طی مراحل تدارکات اقلام عام از طریق قرارداد دولت جمهوری اسلامی افغانستان با سایر دول و سازمان ها، شرکت های بین المللی و اتحادیه ها از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.