رئیس جمهور غنی: موضوع قاچاق معادن به خصوص کرومایت، در یکی از جلسات شورای امنیت ملی مورد بحث قرار گیرد

رئیس جمهور غنی: موضوع قاچاق معادن به خصوص کرومایت، در یکی از جلسات شورای امنیت ملی مورد بحث قرار گیرد

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بحث روی صنعت کرومایت، استراتیژی اصلاح سکتور زغال سنگ و احداث کارخانه های تولید سمنت در افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

ابتدا مسئولین وزارت معادن و پترولیم در موارد متذکره، معلومات شان را به گونه جداگانه همراه با پیشنهادات مشخص ارائه نمودند.

آنان در مورد معادن کرومایت گفتند که معادن کرومایت افغانستان یک میلیون تُن تخمین شده که اکثراً در ولایات شرقی و جنوب‌شرقی موقعیت دارند و استخراج کرومایت در شماری از مناطق توسط افراد غیرمسئول و یا مخالفین مسلح صورت می‌گیرد و آن را به خارج از کشور قاچاق می کنند، اما حکومت افغانستان تنها هفت قرارداد به‌خاطر انکشاف و استخراج آن اعطا کرده است.

همچنان مسئولین وزارت معادن و پترولیم پیشنهادات خود را در رابطه به سروی و انکشاف معادن کرومایت در ولایاتی که تا هنوز در آن سروی صورت نگرفته، راه اندازی دو پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش کرومایت در ولایات لوگر و ننگرهار و بررسی قراردادهای موجود و جلوگیری از قاچاق آن به جلسه ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که بهترین اقدام برای جلوگیری از قاچاق کرومایت، ایجاد مراکز خریداری آن در داخل است.

وی به مسئولین وزارت معادن و پترولیم هدایت داد که در همکاری با اتاق تجارت و صنایع، با فابریکات ذوب آهن کشور در این خصوص صحبت نمایند تا زمینه برای پروسس کرومایت در داخل کشور فراهم گردد.

همچنان رئیس جمهور گفت که یک جلسه شورای امنیت ملی در حضورداشت نمایندگان اتاق تجارت و صنایع در مورد جلوگیری از قاچاق معادن به‌خصوص کرومایت دایر گردد. وی افزود که جلوگیری از قاچاق در دستورالعمل قوماندانان امنیه نیز جا داده شود.

رئیس جمهور غنی از مسئولین وزارت معادن و پترولیم خواست تا در رابطه به سروی جیولوژی و نیازمندی آنان به برق به‌خاطر استخراج معادن، پیشنهادات واضح خویش را به شورای عالی اقتصاد ارائه کنند.

سپس مسئولین وزارت معادن و پترولیم در در رابطه به استراتیژی اصلاح سکتور زغال سنگ معلومات داده، گفتند که زغال سنگ افغانستان یک میلیارد متریک تُن تخمین زده شده است و در این بخش ۱۸ قرارداد به سکتور خصوصی اعطا گردیده که ۱۲ قراردادی آن به صورت عادی فعالیت دارند.

آنان پیشنهادات خود را در رابطه به تثبیت ذخایر در کوتاه مدت، تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات در سکتور زغال سنگ به جلسه ارائه کردند.

رئیس جمهور از پیشنهادات ارائه شده، استقبال کرد و گفت که در زمینۀ تولید دانش در استخراج و پروسس زغال سنگ، کارهای بیشتری صورت گیرد و رویالتی در قانون پیشبینی گردد.

در اخیر جلسه، مسئولین وزارت معادن و پترولیم در در رابطه به احداث کارخانه های تولید سمنت در کشور، معلومات دادند.

پس از بحث های همه جانبۀ اشتراک کنندگان جلسه، رئیس جمهور با تاکید گفت که به‌خاطر تبدیل‌شدن افغانستان از یک کشور وارد کنندۀ سمنت به یک کشور تولید کننده و صادرکنندۀ آن، باید نقشۀ راه واضح ترتیب گردد و به‌خاطر تهیۀ نقشۀ متذکره، نیازمندی‌های تان را مطرح نمایید.