اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به شهادت عبدالصمد امیری سرپرست دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر

ارگ،کابل: گروهطالبانبهادامۀجنایاتضدبشریشان،عبدالصمدامیریسرپرستدفترولایتیغورکمیسیونمستقلحقوقبشرراازمسیرشاهراهکابلغورباخودبردندوسپسبهشهادترساندند.

بهشهادترسانیدنعبدالصمدامیریکهسال‌هابخاطردفاعازحقوقبشریوتأمینحقوقبشردرافغانستانفعالیتکرد،نشاندهندهایناستکهگروهطالبانبههیچعنوانبهارزشهایحقوقبشریباورمندنیستند.

رئیسجمهورکشورمراتبتسلیتوهمدردیعمیقخویشرابهخانوادهوهمکارانعبدالصمدامیریابرازداشتوبهنهادهایمربوطههدایتدادتاچگونگیاینرویدادرابررسینمایند.