جلسۀ کابینه، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را تصویب نمود

جلسۀ کابینه، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را تصویب نمود

 

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون امور ذاتی سربازان را به جلسه ارایه کرد و جلسه کابینه طرح قانون متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، طرح قانون متذکره را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و طی مراحل نماید.

متعاقباً، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدأ و مفقودین و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق و امتیازات معلولین توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه گردید.

 جلسۀ کابینه وزارت‌های عدلیه، مالیه و ادارۀ ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را تحت نظر وزیر شهرسازی و اراضی موظف نمود تا طرح‌های متذکره را با درنظرداشت ادغام ادارات و بار مالی آن‌ها مورد غور و بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

به همین‌ترتیب، وزیر عدلیه تقاضا نمود که طرح‌های قانون حمایت از حقوق طفل و قانون نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری جمهوری اسلامی افغانستان که از دیر زمان تا کنون از جانب پارلمان کشور مورد تصویب قرار نگرفته، مطالبه شود و یک سلسله تغییرات باید در طرح‌های متذکره وارد شده و پس از تغییرات، طی مراحل گردد.

 جلسۀ کابینه تقاضای وزارت عدلیه را مورد تائید قرار داده، وزارت دولت در امور پارلمانی را موظف نمود تا در قسمت مطالبۀ طرح‌های متذکره از شورای ملی، در اسرع وقت اقدام نماید.

سپس، معین پالیسی وزارت عدلیه لایحۀ مدیریت و استفاده از وجوه احتیاطی برای حالت اضطرار را به جلسه ارایه نمود که جلسۀ کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، لایحۀ مذکور را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا لایحه متذکره را با در نظر داشت نظریات اعضای کابینه تحت نظر داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه تصحیح و نهایی سازد.

بعداً، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را به جلسه ارایه نموده، گفت که این طرح به هدف زمینه‌سازی برای ایجاد سهولت‌های ممکن برای زنان، بمیان‌آوردن محیط کاری مصؤن و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیشتر در خدمات ملکی می‌باشد.

جلسۀ کابینه باتوجه به اهمیت افزایش نقش زنان در ادارات خدمات ملکی، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را مورد تصویب قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا جهت تطبیق پالیسی متذکره، پلان‌های عمل و پروگرام‌های مشخص را ترتیب و عملی نمایند.

در بخش دیگر از جلسه، معین ترانسپورت شاروالی کابل تقاضای منظوری قیمت‌های زمین در ساحات سرک کابل – لوگر و ساحۀ بدیل آن و سرک اتصالی عرفانی دشت برچی و ساحۀ بدیل آن را به جلسه ارایه گردید که مورد تصویب جلسۀ کابینه قرار گرفت.

سپس سرپرست وزارت معادن و پترولیم، گزارش ساحات دارای مواد ساختمانی را به جلسه ارایه کرد و گفت که از سوی متخصصین این وزارت، ساحاتی که دارای ظرفیت مواد ساختمانی و پوتنسیل سرمایه‌گذاری بوده، در ۲۹ ولایت به تعداد ۱۴۷ ساحه سروی گردید و تقاضا نمود که طرح متذکره مورد تصویب قرار گیرد تا مطابق آن، این وزارت روند داوطلبی را برای معادن به مقیاس بزرگ و روند اعطای جواز را برای معادن به مقیاس کوچک، آغاز نماید.

 جلسۀ کابینه گزارش و تقاضای وزارت معادن و پترولیم را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا طرح متذکره را با درنظرداشت ترتیب معیارها برای حفظ سرمایۀ طبیعی کشور(کوه ها و دریا ها)، انسجام با شاروالی‌ها، تمرکز به کیفیت و استفاده از تکنالوژی مورد غور قرارداده و از نتیجه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارایه نماید.

به همین ترتیب پالیسی منع تولید و واردات وسایل مبتنی برگازات هایدرو کلور و فلورو‌کاربن‌ها  و ترویج وسایل و تکنالوژی بدیل در افغانستان توسط رئیس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به‌جلسه ارایه گردید و جلسه کابینه بعد از بحث و مداقه، پالیسی متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، ادارۀ حفاظت محیط زیست را موظف نمود تا آن را باهمکاری وزارت عدلیه از لحاظ اصطلاحات و شکلیات حقوقی، تصحیح و نهایی سازد.

سپس استملاک موازی (۲۱۲۴) متر مربع زمین ملکیت اشخاصی که زمین شان تحت ساختمان چهارسرکۀ چوک ولسوالی بلخ قرار گرفته است توسط وزیر ترانسپورت، استملاک موازی (۲۰۰۰) مترمربع زمین واقع ناحیۀ دوم شهر قلعۀ نو مرکز ولایت بادغیس جهت اعمار تعمیر ریاست اقتصاد آن ولایت توسط وزیر اقتصاد، استملاک (۱۳) دربند حویلی ملکیت اشخاصی که در مسیر سرک ناحیۀ اول شهر کندهار قرار گرفته است توسط رئیس عمومی اداره ارگان‌های محلی، استملاک موازی۳۹,۱۷جریب زمین تحت پروژۀ اعمار سربند بنگاله واقع ولسوالی چمتال ولایت بلخ و تقاضای منظوری وجوه مالی استملاک زمین و جبران خساره مسیر پروژه تمدید لین۱۱۰ و۲۲۰  کیلوولت پشتۀ سرخ جبل‌السراج ولایت پروان الی دستگاه برق آبی نغلو توسط معین آب وزارت انرژی و آب به جلسه مطرح شد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

بعداً، گزارش چگونگی واگذاری زمین در شهر کابل به سفارت انگلستان، جامعۀ اروپا و بانک انکشاف آسیائی توسط وزیر شهرسازی و اراضی به جلسه ارایه گردید.

وزیر شهرسازی و اراضی در رابطه به واگذاری هریک از زمین‌های فوق‌الذکر، پیشنهادات مشخص را به جلسه ارایه نمود که جلسه کابینه به استثنای موضوع جبران خساره، سایر پیشنهادهای آن وزارت را مورد تائید قرار داد.

در اخیر جلسه، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی پیشنهاد انتقال ۱۶ مورد زمین دولتی جهت اعمار مکاتب در ولایات سرپل، پکتیا، کابل، ننگرهار و بغلان، کمپلکس معتادین در ولایت جوزجان، شهرک معلمین در ولایت خوست، ساختمان‌های دولتی در ولایت بامیان، اعمار مسکن برای مهاجرین در ولایت ننگرهار، توزیع نمرات رهایشی در ولایت سرپل، اعمار استیشن‌های برق سولری در ولایت دایکندی، ترمینل ترانسپورتی در ولایت پروان، پوهنتون دولتی در ولایت لغمان، اعمار سردخانه در ولایت فراه، انستیتوت رباتیک در ولایت کابل و شهرک رهایشی در ولایت سمنگان را به جلسه مطرح نمود.

 جلسۀ کابینه ضمن تائید ۱۳مورد پیشنهاد انتقال زمین، به وزارت شهر‌سازی و اراضی وظیفه سپرد تا موضوع انتقال موازی (۳۰۰) جریب زمین دولتی واقع قریۀ سموات ولسوالی اسمعیل‌خیل ولایت خوست و انتقال موازی (۳۰۰۰) جریب زمین دولتی واقع خانکی قاسم‌آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار را مورد بازنگری قرار داده، همچنان موازی (۶) جریب زمین در ساحه پوهنتون کابل را طی تفاهم‌ به اختیار ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی جهت اعمار انستیتوت روباتیک قرار دهد.#