شورای عالی سره میاشت تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

شورای عالی سره میاشت  تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان جلسۀ شورای عالی سره میاشت  عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه داکتر میرویس اکرم معاون و سرپرست جمعیت افغانی سره میاشت ضمن تشکری از رئیس‌جمهور گفت که توجه خاص شما باعث موثریت و بهتر شدن امور سره میاشت شده است.

وی با اشاره به جایدادها و ملکیت‌های غصب شده سره میاشت گفت که بعضی از جایدادها و ملکیت‌های غصب شده دوباره اعاده شده است، اما هنوز هم اکثر آن در چنگال غاصبان قرار دارد.

محمد قاسم هاشمزی مشاور جمعیت افغانی سره میاشت در بخش جایدادهای غیر منقول، گفت که بخاطر واپس گیری بعضی از جایدادهای غصب شدۀ سره میاشت، نیاز به تثبیت تعدادی از اسناد است.

حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، گفت که به منظور بهبود فعالیت‌های جمعیت افغانی سره میاشت صلاحیت‌های سکرترجنرال و رئیس عمومی جمعیت افغانی سره میاشت  واضح و جایداد های این نهاد از نزد غاصبین گرفته شود.

قربان حقجو معین وزارت تجارت، با توجه به کاهش فعالیت‌های صلیب سرخ جهانی در افغانستان، بر ازدیاد فعالیت‌های جمعیت افغانی سره میاشت  تاکید کرد. وی گفت که مداخله والیان در مقرری‌های سره میاشت، به اعتبار آن لطمه می‌زند.

حقجو گفت که جمعیت افغانی سره میاشت  باید توجه خود را بیشتر به مناطق ناامن و محروم معطوف نماید و کمک‌های خود را به آن مناطق و ساکنان آن بیشتر سازند.

احمد جاوید وفا رئیس بانک ملی، ترتیب یک استراتیژی واضح را در راستای  شفافیت در مصارف و عواید سره میاشت، تثبیت جایدادها و پیشرفت‌های کاری آن اداره مهم دانست.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع نظریات و پیشنهادات آنان گفت که برای ثبت جایدادها و ملکیت‌های سره میاشت یک دیتابیس الکترونیکی ایجاد شود و در این راستا ریاست عمومی اداره امور همکاری کرده می‌تواند.

رئیس‌جمهور گفت که غاصبین جایدادها و ملکیت‌های سره میاشت باید معلوم و به لوی څارنوالی معرفیگردد. وی به اجمل احمدی مشاور اقتصادی خود هدایت داد تا در زمینه ایجاد سیستم عایداتی سره میاشت همکاری نماید.

محمداشرف غنی گفت که یک کمپنی تفتیش بین‌المللی موظف گردد تا یک پالیسی واضح را در عرصه جایدادها ایجاد کند و ارزش و عواید سره میاشت را به صورت اساسی ارزیابی نماید.

رئیس‌جمهور تاکید کرد که عواید سره میاشت در امور دفتری به مصرف نرسد، بلکه تمرکز آن در ارائه خدمات و مساعدت به مردم باشد. وی افزود: کمیته تقنین وزارت عدلیه در مورد تفکیک صلاحیت‌های سکرترجنرال و رئیس عمومی جمعیت افغانی سره میاست کار نماید.

رئیس‌جمهور غنی گفت که از طریق ویدیو کنفرانس به والیان ولایات کشور هدایت خواهد داد تا در امور مقرری‌های سره میاشت مداخله نکنند و همچنان برای آنان هدایت خواهد داد که در زمینه موثریت فعالیت‌های سره میاشت همکاری‌های همه جانبه نمایند.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0