قراردادهای نصب سیستم های مستقل رادار و پروژه گبیون در حضورداشت رئیس جمهور به امضا رسید

قراردادهای نصب سیستم های مستقل رادار و پروژه گبیون در حضورداشت رئیس جمهور به امضا رسید

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قرارداد پروژه های نصب سیستم های مستقل رادار و پروژه خریداری و انتقال گبیون برای پنج حوزۀ دریایی در ۳۴ ولایت کشور، از سوی مسئولین ادارات مربوطه، به امضا رسید.

در مراسمی که به این مناسبت قبل از ظهر امروز در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار گردید و در آن شماری از اعضای کابینه و شورای ملی نیز حضور داشتند، ابتدا قرارداد نصب سیستم های مستقل رادار از سوی محمود شاه حبیبی رئیس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی و الین کورییا مسئول منطقوی شرکت تالس به امضا رسید.

به تعقیب آن، قرارداد خریداری و انتقال گبیون برای پنج حوزۀ دریایی در ۳۴ ولایت کشور  از سوی محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و مسئولین شرکت های رحیم گردیزی و مصطفی میتل لمیتد به امضا رسید.

متعاقباً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و از شورای ملی به خاطر تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ قدردانی نموده، گفت که بودجه ملی شفاف بوده و در خدمت مردم می باشد و با تصویب آن، هیچ بهانه ای برای پرداخت معاشات و مصارف به موقع، وجود نخواهد داشت.

وی افزود برای نخستین بار مصرف بودجه انکشافی به ۹۳ در صد رسیده و مصارف لوازم تجملی کاهش یافته است و از نگاه مصرف بودجه، افغانستان در قطار کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. وی تاکید کرد که مصرف بودجۀ انکشافی امسال باید در ربع اول و دوم بیشتر باشد.

رئیس جمهور در خصوص امضای قرارداد پروژه گبیون گفت که با تطبیق این پروژه برای بار نخست از خطرات سیلاب ها و تلفات زمین و املاک جلوگیری خواهد شد و این کار سبب مدیریت آب نیز می گردد.

رئیس جمهور همچنان گفت که برای کاهش مصارف در تطبیق پروژۀ متذکره، از سنگ های وطنی در گبیون ها استفاده صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی در مورد پروژۀ نصب سیستم های مستقل رادار گفت که از برکت این سیستم عواید ملی از ۱۲ الی ۱۵ میلیارد افغانی از این مدرک خواهد بود و همچنان استقلال فضایی ما تحکیم می گردد و همه پروازها در حریم فضایی افغانستان تحت کنترول و مدیریت قرار می گیرد.

گفتنی است که پروژۀ نصب سیستم های مستقل رادار به هزینه بیشتر از ۹ میلیارد افغانی، در مدت دو سال تکمیل می گردد که با تکمیل آن، در پهلوی سیستم های فعلی، به خاطر کنترول حریم فضایی افغانستان و برای طیارات ملکی و نظامی استفاده خواهد شد.

همچنان دستگاه رادار متذکره از سطح زمین تا ۵۵ هزار فت می تواند هر نوع طیارات ملکی و نظامی را شناسایی کند و ظرفیت نصب سیستم های مدافع هوایی را نیز دارا می باشد.

به همین ترتیب پروژه خریداری و انتقال گبیون برای پنج حوزۀ دریایی در ۳۴ ولایت کشور در سه لات از سوی وزارت انرژی و آب وشرکت های رحیم گردیزی و مصطفی میتل لمتید ، تطبیق می گردد که در جریان انتقال و تطبیق آن، برای بیشتر از ۱۷۹ هزار تن شغل ایجاد خواهد شد.