رئیس جمهور غنی با سفیر هند مقیم کابل دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با سفیر هند مقیم کابل دیدار کرد

محمداشرفغنیرئیسجمهوریاسلامیافغانستانشامدیروزباوینیکمارسفیرهندمقیمکابلدیدارکرد.

درایندیدارکهدرارگانجامشد،هردوجانبدررابطهبهگسترشروابط،تجارتوحمایتهندازپروسۀانتخاباتبحثوتبادلنظرکردند.

رئیسجمهورغنیبااشارهبهروابطدیرینۀافغانستانوهندگفتکههنددوستخوبواستراتیژیکافغانستانمیباشد. ویبهنمایندگیازحکومتومردمافغانستانازهمکاریهایهمهجانبههنددربخشهایمختلفبخصوصپروژهایزیربناییباافغانستان،تشکرکرد.

همچنانوینیکمارسفیرهندضمنحمایتهمهجانبهازانتخاباتریاستجمهوریافغانستان،اطمیناندادکهروابطتجاریمیانهندوافغانستانبیشترازپیشتوسعهخواهدیافت.