رئیس جمهور غنی: کوچک ترین تهدید به شفافیت و سلامت انتخابات را اجازه نمی دهم

رئیس جمهور غنی: کوچک ترین تهدید به شفافیت و سلامت انتخابات را اجازه نمی دهم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، قوماندانان قول اردوها و امنیه ولایات و روسای ولایتی کمیسیون های انتخاباتی در رابطه به تامین امنیت و شفافیت انتخابات، صحبت کرد.

رئیس جمهور غنی گزارش آمادگی های امنیتی و لوژستیکی مسئولین امنیتی و کمیسیون های انتخاباتی را شنید و گفت که تا روز انتخابات تمام توجه باید بالای تامین امنیت مراکز رای دهی، کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، روز انتخابات و انتقال مواد حساس انتخاباتی، متمرکز گردد.

رئیس جمهور کشور با اشاره به مناطق تازه تصفیه شده از وجود طالبان به خصوص ولسوالی های وردوج و یمگان ولایت بدخشان گفت که در این مناطق زمینه اشتراک مردم در انتخابات فراهم و امنیت آن تامین گردد. وی افزود که قوای عملیاتی خاص با راه اندازی عملیات ها در مناطق متذکره زمینه را برای تامین امنیت انتخابات فراهم خواهند کرد.

رئیس جمهور کشور به تمام مسئولین نظامی و ملکی ولایات هدایت داد که به هیچ صورت در امور کاری کمیسیون های انتخاباتی مداخله نکنند و به همکاری های صد در صدی شان با آنها ادامه بدهند. وی افزود که مداخله ها در انتخابات باید تشخیص گردند و برای جلوگیری از آن به جدیت اقدام گردد.

رئیس جمهور غنی به مسئولین ملکی و نظامی ولایات هدایت داد تا هرآن عملی که شفافیت و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد به گونه جدی مورد تعقیب قرار گیرد. وی افزود که به کوچکترین تهدید به شفافیت انتخابات اجازه نمی دهم، نزده روز آینده را وقف کار برای برگزاری انتخابات می نمایم تا به گونۀ شفاف، سرتاسری و همه شمول برگزار گردد.

رئیس جمهور کشور با تاکید تصریح کرد که حالا هیچ شک و شبهه در برگزاری انتخابات و جود نداشته باشد، صلح بدون مشروعیت تامین نمی شود و مشروعیت بدون انتخابات به میان نمی آید. وی افزود که صلح اولویت ما است، اما کلید صلح در انتخابات است و برگزاری انتخابات وجیبۀ ملی و مسئولیت تاریخی ما می باشد.

رئیس جمهور کشور همچنان به مسئولین ولایات هدایت داد تا در قسمت تشویق و ترغیب مردم بخاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری تلاش نمایند و زمینه را برای اشتراک آنان فراهم سازند.

در این ویدیو کنفرانس حوا علم نورستانی رئیس کمیسیونمستقل انتخابات گفت که با توجه به تجارب و درس هایگرفته شده از انتخابات های گذشته، این کمیسیونآمادگی های لازم را برای برگزاری انتخابات شفاف وسرتاسر روی دست گرفته است و از این بابت به مردماطمینان داد.#